Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad van 11-01-1922

   
   
  Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad

Is de aangehoudene de dader?


Er bestaat nog twijfel.

Nu de handelsreiziger Hendrikus Adrianus Johannes S., 33 jaar, wonende op kamers Hobbemastraat 6 te Amsterdam, gearresteerd als verdacht van den moord op mr. Wijsman, blijft ontkennen de dader ter zijn en den aanwijzingen tot dusver niet talrijk zijn, blijft men nog twijfelen of hij inderdaad de pleger van den moord is.
De Centrale recherche te Amsterdam blijft van meening, dat het noch lang niet zeker is, dat hij werkelijk de dader is.
Het dozijn is bijna vol van soortgelijke menschen, die doordat zij aan het opgegegeven signalement beantwoordden, zijn aangehouden, doch spoedig daarop weer in vrijheid gesteld.

Hobbemastraat AmsterdamUit amsterdam meldt de N.R.Ct. d.d. gister: Hoelanger hoe meer is het heden in den loop van den dag waarschijnlijk geworden, dat de politie te Haarlem in den Maandagavond door haar te Amsterdam aangehouden handelsreiziger S. op een volkomen onschuldige de hand heeft gelegd.
Niettemin werd S. gisterenavond nog steeds gevangen gehouden. Dat de Haarlemsche politie haar verdenking van S. nog niet had opgegeven, laat zich dan ook wel eenigszins verklaren. Nog 's middags hebben de commissaris te Haarlem en de hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage de verpleegster andermaal op het bureau te Haarlem met den verdachte geconfronteerd. Zij hebben haar in de gelegenheid gesteld, hem in alle rust en kalmte nog eens op te nemen, in verschillende houdingen, zittend en staand, met gedekt en ongedekt hoofd, met en zonder regenjas. Zeer pertinent bleef zij steeds volhouden dat zij in S. den gezochten medereiziger herkende.
Maar daartegenover staan de in den namiddag ingekomen rapporten van het onderzoek, door rechercheurs van Haarlemsche politie ingesteld naar het door S. opgegeven alibi. De getuigen, die hij opgeeft, zijn een van zijn vrienden, een advocaat te Amsterdan en diens vrouw, bij wie hij beweerde den Oudejaarsavond te hebben doorgebracht, en nog twee andere, te goeder naam en faam bekend staaned dames, die daar eveneens als gasten waren geweest. Inderdaad verklren de getuigen, dat S. den heelen Oudejaarsavond bij hen heeft doorgebracht. Slechts een kleine tijdsruimte is niet aangevuld, maar S. geeft nog meer getuigen op, die daaromtrent bevredigende inlichtingen zouden kunnen verschaffen.
Tot zoover de inlichtingen, welke ons vanavond gegeven werden van de zijde der Haarlemsche politie.
Van de politie te Amsterdam vernamen we, dat de hierbovengenoemde advocaat is mr. M. Levenbach, wonende Prinsengracht 679, die, evenals zijn echtgenoote de beide andere dames, verklaart, dat S. den heelen avond bij hen thuis is geweest. Hij was zeer vroeg gekomen. Tusschen 5 en 6 uur blijkt hij geweest te zijn bij een kapper in de Marnixstraat om zich te laten scheren. Hier heeft hij een van de beide andere dames in den winkel ontmoet en deze aangeboden een pakje, dat ze bij zich had, voor haar mede te nemen naar de familie levenbach, waar ze elkander dien avond toch zouden weersien. S. zou 's avonds zoo vroeg bij mr. L. gekomen zijn, dat er geen kwestie van zou kunnen wezen, dat hij in den sneltrein gezeten heeft, waarin het lijk van mr. Wijsman is gevonden. Nog minder zou hij tot Den Haag in dien trein hebben kunnen zitten. Deze trein immers vertrok te 7.15 uit Amsterdam en S. is in elk geval nog voor 8 uur den huize van mr. Levenbach gekomen.
De heer en mevrouw Levenbach en de beide andere dames zijn gistermiddag nar Haarlem gegaan, en hebben hun te Amsterdam afgelegde verklarinen voor den commissaris van politie en den officier van justitie aldaar herhaald.

Het leven van den verdachte.
Het N.v.d.D. heeft de volgende bijzonderheden aangaande den verdachte vernomen:
Met zijn broer drijft hij in het huis aan de Hobbemastraat, op de tweede etage en in- en exportzaak in manufacturen. Zijn moeder, een weduwe, woont in Zandvoort. Hij leeft echter met zijn familie in onmin, omdat hij betrekkingen onderhoudt met een vrouw, die van haar man, een advocaat, gescheiden leeft.
Op zijn kantoor heeft hij nog onlangs kwestie gehad met zijn broer, dien hij met een revolver gedreigd heeft. Een jongmensch, dat op het kantoor de telefoon bediende, wilde daarom niet langer blijven.
Het uiterlijk van den gearresteerde klopt geheel met het signalement, dat de politie verspreid heeft. Men beschreef hem als een forsche verschijning met een dik bol, roodachtig gezicht. Hij had ook zijn haar achterover gekamd. Ook moet hij een jas bezitten, die overeenstemt met de jas, welke in het signalement beschreven wordt.
De verdachte was vaak op reis. Financieel moet hij er den laatsten tijd slecht voorgestaan hebben.
Naar het N.v.d.D. verder nog ter oore kwam, moet de verdachte op Oudejaarsavond ongeveer 11 uur in het restaurant Dikker en Thijs te Amsterdam geweest zijn. Zijn vrienden, in wier gezelschap hij zich in dit restaurant bevond, bemerkten toen niets bijzonders aan hem.
Volgens het Vaderl. zou het vaststaan, dat de aangehouden handelsreiziger deel had in een zaak, welke mr. Wijsman voor de tegenpartij won.

Het verhoor.
Omtrent het verhoor van den verdachte meldt Het Volk:
De verdachte ontkent, gelijk gemeld, positief de dader te zijn. Hij ontkent eveneens in den bewusten trein te hebben gezeten.
Waar hij op Oudejaarsavond dan wel was? werd hem gevraagd.
Hij gaf toen zijn alibi op, hetwelk in bijzonderheden zal worden onderzocht, maar voor den ingewijde waren reeds dadelijk afwijkingen te constateeren. Hij zei o.m. bij een barbier geweest te zijn.
Op de vraag, welke dan die barbier is geweest, bleef de verdachte evenwel het antwoord schuldig, door te zeggen: "Dat weet ik niet meer".
De verdachte geeft zich alle moeite uiterst kalm te schijnen. Af en toe was tijdens het verhoor echter groote zenuwachtiheid bij hem te constateren.
Men heeft op den aangehoudene geen revolver gevonden. Desgevraagd verklaarde hij, een paar maanden geleden een revolver op zicht te hebben gehad. Hij heeft die echter weer aan den handelaar teruggezonden.
Bij de confrontatie, die gistermiddag te Haarlem plaats had tusschen de conducteurs van den betrokken trein met den verdachte, zeiden de conducteurs dat zij den gearresteerde niet konden herkennen.
Twee rechercheurs hebben gistermorgen in de Hobbemastraat in het kantoor van den gearresteerde een huiszoeking gedaan. Hierin werden zij bijgestaan door den jongeren, broer van den verdachte S.
Verschillende bescheiden werden in beslag genomen en naar het politiebureau te Haarlem overgebracht.
 

 
   
   
  <- Terug