Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad van 04-03-1927

   
   
  Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad

De sluier opgelicht?


Onthullingen van "De Wereld"

Men zal zich ongetwijfels den moord herinneren op den Amsterdamschen advocaat mr. Wijsman, gepleegd in den trein van Amsterdam naar Rotterdam op Oudejaarsavond 1920.
Nimmer is dit misdrijf opgeheldeerd geworden.
Thans komt het weekblad: "De Wereld" met een artikel van "Insider", waarin ernstige beschuldigingen worden geuit niet alleen aan het adres van den vermoorde, doch ook van de politie, die in deze zaak het onderzoek in handen heeft gehad.
Nadat de schrijver omtrent de drijfveer van den moord eenige mededeelingen heeft gedaan, die wij niet voor publicatie geschikt achten, gaat hij voort:
Mr. Wijsman was in het bezit gekomen van een brief, hetgeen een "vooraanstaand" Amsterdamsch ingezetene hoogst onaangenaam was. De "auctor" zooals wij den vooraanstaanden noemen, heeft toen een handlanger gevonden, die bereid was, het zaakje voor flink wat geld op te knappen. Deze zou, ten koste van alles, trachten den compromitteerenden brief in handen te krijgen.
Op den Oudejaarsavond is mr. W. bezocht door den auctor, die hem op zijn kamer den eisch heeft gesteld, den bewusten brief af te geven. Wijsman weigerde.
En buiten liep de handlanger te wachten, ingelicht tot in de puntjes.Centraal Station Amsterdam
En dus ging Wijsman, geen direct kwaad vermoedend, langs de Rokin en Damrak naar het Centraalstation, vroeg aan het loket een kaartje eerste klas, in al zijn daden op veiligen afstand gevolgd door den handlanger. En ook hij nam een zelfde kaartje.
De handlanger was natuurlijk nog steeds onzeker, of hij slagen zou in het volbrengen van zijn taak.
Een plaats van den moord had niet van tevoren bepaald kunnen worden, en dat was dan ook het eenige wat ontbrak aan de uitwerking van het plan: een noodzakelijke lacune intusschen!
In den coupé zat reeds een dame, de pleegzuster, in een hoek. De tweede passagier, mr. Wijsman, nam plaats in den anderen hoek, en toen twee minuten voor het vertrek van den trein, de handlanger instapte, viel die neer op de eenige overgebleven zitplaats, midden tusschen de beide anderen. Hiermee was de halve eerstklas-coupé geheel gevuld.
Toen de conducteur de kaartjes had geknipt, wreef de handlanger zich eenige keeren over het gelaat, gaapte, leunde achterover en begon te dutten. Hij diende te wachten, tot de zuster was uitgestapt, die, gelijk hij den conducteur bij het teruggeven van het kaartje had hooren mompelen, tot Haarlem ging. Mr. Wijsman raakte verdiept in de lectuur van een meegenomen boek.
De dame stapte te Haarlem uit, en de handlanger trok met een smak het portier dicht. Het was de spontane daad van iemand, die blij was, eindelijk tot zijn doel te zullen geraken.
Zoolang de handlanger niet spreekt, zal nauwkeurig weten van wat er toen gebeurt is en, waar de moord precies plaats had, uitgesloten blijven. Het doet er trouwens nu niet veel meer toe. Hij kan in ieder geval gemakkelijk zijn uiterlijk hebben veranderd, zijn hoedje door een duw en een vouw van vorm hebben gewijzigd, of door een pet hebben vervangen. Hetzij uit Leiden of Den Haag is hij met den eerstvolgenden trein naar Amsterdam teruggekeerd.
De portefeuille ging over naar den zak van den handlanger, nu moordenaar. Hij is zeer goed mogelijk, dat er een vrij belangrijk bedrag aan geld in zat. Kort te voren had mr. W. van een cliënt een som van eenige duizenden in ontvangst genomen en die waren nog niet afgedragen. Zijn vader heeft het bedrag na den moord moeten bijpassen.
De moord geschiedde dus inderdaad uit roof, maar het object van den roof was voornamelijk de comprromitteerende brief en daarbij kwam wraak.
Zaterdagavond omstreeks acht uur werd aan het H.S.-station te Den Haag de moord ontdekt. Uit de kleeren van den verslagene bleek, dat hij Wijsman heette. Zondagmorgen ging men het Bevolkingsregister om na te gaan, waar hij kon wonen. En zoo werden alle families van dien naam in de Residentie op Nieuwjaarsmorgen uit hun bed gehaald met de vrag, of de zoon of de heer des huizes wel thuis wa. Wat de bedoeling van het onderzoek was, werd er niet bij gezegd, en wij kunnen ons de tooneeltjes voorstellen in de huizen, waarr de politie was komen informeeren.
Allen, die te Den Haag ingeschreven stonden, en ongeveer 30 jaar oud waren, bleken thuis te zijn. Geen Wijsman werd er vermist.
Intusschen zaten de ouders van Mr. Wijsman die hun zoon op Oudejaarsavond hadden thuis verwacht, langzamerkand in de grootste ongerustheid op hun zoon te wachten. Hij zou komen, waarom telegrafeerde hij niet, als hij verhinderd was geworden?
De vader ging zondagmorgen aan het station informeeren, of er soms een spoorwegongeluk had plaats gehad, aangezien zijn zoon niet was thuis gekomen. Men verwees hem naar het politieposthuis Huygenpark, war men hem wel verder kunnen helpen.
Op het politiebureau plaatste men hem geheel onvoorbereid tegenover het geheel ontkleede lijk van zijn zoon. De schok, die den vader trof, behoeft niet beschreven te worden.
De dader zat tijdens al dit gesol veilig en wel de vervelende berichten te lezen. Want al kort de vervelende berichten lezen.
Tot zoover de onthullingen van "De Wereld". Men mag zeker met belangstelling afwachten tot welk gevolgen deze zullen leiden.

Proces-verbaal opgemaakt tegen den redacteur van "De Wereld".
Het Correspondentie-bureau te 's-Gravenhage meldt thans, dat, naar aanleiding van dit artikel de politie, nadat mr. Wijsman was ingekomen, besloten heeft op grond van de artt. 270 en 271 van het wetboek van Strafrecht, proces-verbaal op te maken tegen den verantwoordelijken redacteur van genoemd weekblad.
Tevens is hedenochtend door den officier van Justitie last gegeven om alle nog in den handel aanwezige exemplaren in beslag te nemen, waarmede onmiddelijk door de politie een aanvang is gemaakt.


Korte aanvulling uit de Telegraaf 05-03-1927
Aan het Corr. Bur. wordt nog medegedeeld dat de heet Wijsman Sr., vader van den eenige jaren geleden vermoorden mr. Wijsman te Amsterdam, aan mrs. Wolterbeek Muller en Plantenga heeft opgedragen een civiele actie tot schadevergoeding in te stellen tegen de verantwoordelijke redactie van het weekblad "De Wereld", waarin een artikel was opgenomen omtrent dien geheimzinnigen moord dat smadelijk geacht wordt voor den overledene.

 

 
   
   
  <- Terug